POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym Polityką ochrony danych osobowych chcemy przekazać szczegółowe informacje: jakie Twoje dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Niniejsza polityka służy przekazaniu Ci informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich danych i dane kontaktowe:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SITODRUT Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141945, numer NIP 6310000233, numer REGON 001342091, dalej zwanym „my”.
Możesz się z nami skontaktować:

 • Listownie, na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SITODRUT Sp. z o.o.
  44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
 • Mailowo, na adres: rachuba@sitodrut.com.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy — (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
  • w ramach sprzedaży,
  • obsługi reklamacji,
  • udzielenia gwarancji,
  • wykonania wycen produktów,
  • zapewnienia poprawnej jakości usług,
  • obsługi korespondencji i próśb do nas kierowanych,
  • obsługi Twoich zapytań, które są do Nas kierowane w związku z realizacją umowy,
 2. realizacji obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:
  przekazanie danych na żądanie sądu, policji
 3. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • obsługa Twoich zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
  • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą tego wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  • innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług,
  • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  • podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np.
   w obsłudze korespondencji,
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytu, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom współpracującym;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom nabywającym wierzytelności;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 4. organom państwowym np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia wyroku.

W związku z realizacją przepisów prawa Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez ten okres.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody jeżeli jej nam udzielisz bez podawania przyczyn;
 • prawo do sprzeciwu wobec:
  1. przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, jeżeli nam w przyszłości takiej zgody udzielisz, w tym wobec tzw. profilowania;
  2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Twoje prawa wymienione powyżej możesz realizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami opisanymi powyżej możesz wystąpić do Nas zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.

Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej , możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

Udzielimy Ci informacji, o których mowa powyżej na piśmie, według naszego wyboru:

 1. listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
 2. drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail.

Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa powyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą). Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów podczas ich eksploatacji.

Kierownictwo firmy zapewnia, iż dostarczane wyroby, spełniają wszelkie postawione wymagania prawne, normatywne oraz wymagania naszych klientów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do zapewnienia wyrobom wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Cel bezpieczeństwa realizujemy przez:

 • Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia nowo przyjętych pracowników oraz okresowe szkolenia dotyczące wpływu pracy na jakość i bezpieczeństwo wyrobów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo pracowników realizujących proces produkcji poprzez polepszanie warunków pracy,
 • Organizowanie stanowisk pracy dla uzyskania efektywności produkcji,
 • Kontrolowanie na stanowiskach badawczych jakości wyrobów oddawanych do użytku oraz ich ciągłe doskonalenie pod względem bezpieczeństwa użytkowania,
 • Stały nadzór nad sprawnością maszyn i urządzeń, wykonywanie bieżących napraw oraz okresowych konserwacji,
 • Wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych kontrahentów oraz spełnienie ich zidentyfikowanych wymagań i wynikających z nich naszych zobowiązań.

Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.
Polityka Bezpieczeństwa Technicznego jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo wyrobu ma jego praca.